משקאות הטורקי
משלוחים לכל הארץ, ניתן לבצע גם בהזמנה טלפונית, לשירות לקוחות והזמנות: 077-8046641
התוכן המוצג באתר זה מוגבל לבני 18 ומעלה - אזהרה צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות

המוצר נוסף לסל הקניות:

המשך קניה באתר
לסל קניות
תקנון הגרלה טסים לאירופה

תקנון הגרלה טסים לאירופהתקנון הגרלה למבצע "טסים לאירופה עם משקאות הטורקי" 2022

 1. הגדרות
  1. עורכת ההגרלה – חב' משקאות הטורקי בע"מ (להלן – "החברה").  הסניפים המשתתפים במבצע- גוטמן פ"ת, נתניה, גבעת שמואל וכפר סבא (סניף הברון הירש פ"ת לא משתתף, לרוכשים תינתן האפשרות לקחת את החשבונית ולהיכנס להשתתפות בהגרלה בסניף גוטמן הסמוך).
  2. "ההגרלה" או ה"מבצע" – הגרלה עבור הפרסים, הנערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1977 (להלן – "ההיתר הכללי") ואשר תקנון זה הוא תקנונה.
  3. "המפקח" – עו"ד יוסף הדס מרח' בן גוריון 22, שער העיר בניין 2, הרצליה.
  4. "הפרסים" – שובר לרכישת חבילת נופש זוגית באירופה (שובר על סך 10,000 ₪ (כולל מע"מ) בחברת "הדקה ה-90"), 3 מסכי טלוויזיה 65 אינצ', מקרר יין בנוסף למספר בקבוקי יקב "תבור", שובר בסך 1000 ₪ (כולל מע"מ) לרכישת מותגי "החברה המרכזית" בחנויות עורכת ההגרלה, אספקה של בירה "שקמה" לשנה- ארגז אחד בחודש. 
 2. המשתתפים
  • "משתתף" – רוכש אשר יבצע רכישה מזכה, כהגדרתה להלן, בתקופת המבצע בהתאם לתנאי התקנון. מבלי לגרוע באמור לעיל, המבצע תקף לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים למועדון הלקוחות בלבד. ההצטרפות למועדון הלקוחות לא כרוכה בעלות. ההשתתפות במבצע הינה ללקוחות פרטיים בלבד ולא סיטונאיים.
  • לא ישתתפו בהגרלה עורכת ההגרלה, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם. "בני משפחה" לענין זה – בני זוג, הורים, אחים ואחיות, וילדיהם.
  • ההשתתפות בהגרלה אסורה מתחת לגיל 18.
 3. תקופת המבצע
  1. המבצע ייערך החל מה-21.11.22 עד ל-4.01.2023, כאשר ההגרלה תבוצע בתחילת חודש ינואר.
  2. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את יום המבצע ו/או לבטלו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי, בתיאום עם רכזת ההגרלות במשרד האוצר, ולא תשמע כל טענה לעניין זה.
 4. השתתפות במבצע
  1. כל הרוכש בתקופת המבצע בחנויות החברה, בקנייה אחת, קרי חשבונית מקורית אחת בסך מינימלי של 250 ₪ (להלן – "רכישה מזכה") בכפוף להוראות התקנון. בקניה מעל 500 ₪ יקבל הלקוח 2 כרטיסי הגרלה, בקנייה מעל 750 ₪ 3 כרטיסים וכן הלאה. מובהר כי משתתף יכול לצבור עד 8 "כרטיסים" יומיים להשתתפות בהגרלה בלבד.
  2. מובהר כי השתתפות במבצע הינה באמצעות רכישה פיזית בחנויות החברה המשתתפות במבצע בלבד ולא באמצעות האתר המקוון של החברה.
  3. המוצרים המשתתפים במבצע יהיו מוצרים אשר יסומנו (במדבקה ו/או או צווארון בקבוק ו/או רשימת מותגים שתופיע בחנות עורכת ההגרלה)  ע"י עורכת ההגרלה.
  4. לא ניתן לצבור עסקות בסכום עסקה אשר נמוך מרף הרכישה המזכה.
  5. משתתף יכול לצבור עד 8 כניסות ביום להגרלה, בכפוף ובהתאם למספר הרכישות המזכות שביצע, ובהתאם ליתר הוראות תקנון זה. 
  6. מובהר כי משתתף בתקופת ההגרלה, אינו זכאי לזכייה ביותר מפרס אחד, וככל ומשתתף יעלה בגורל כזוכה יותר מפעם אחת, תבוטל הזכייה כאמור, ותערך הגרלה חוזרת.
 5. שיטת ההגרלה
  1. החברה תערוך הגרלה עבור הפרסים: נציג בלתי תלוי מטעם עורכת ההגרלה יגריל מתוך סך כל המשתתפים את הפרס באופן שהעלאת הגורל תתבצע באופן אקראי. 
  2. לאחר הגרלת הפרס המשתתף הזוכה תפעל עורכת ההגרלה לאיתור הזוכה בהתאם לנתונים המצויים בידה לשם מתן הודעה בדבר זכייתו בהגרלה, וכן תפרסם את שם הזוכה באתר האינטרנט שלה. 
  3. לאחר איתור הזוכה תימסר לו הודעה מפורטת בדבר דרך מימוש הזכייה בהתאם לשיקול דעת עורכת ההגרלה.
  4. מבלי לגרוע מהוראות הסעיפים לעיל, יהא המפקח רשאי להכריע על פי שיקול דעתו הבלעדי בדבר הזכאות לפרס, בכל מקרה בו עולה החשד כי נפל פגם, וכן מכל סיבה אחרת הקשורה לתרמית או סיבה רלוונטית אחרת.
 6. המפקח
  1. המפקח יהא אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון, וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה לבין זוכה, מועמד לזכייה או טוען לזכייה.
  2. החלטת המפקח בכל הקשור להגרלה הינה הסופית ומחייבת לכל דבר ועניין, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
 7. כללי
  1. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו, ויחייבו כל דבר ועניין.
  2. למשתתפים, לרבות לזוכה, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טענות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.
  3. יובהר, כי הפרס הראשון, קרי השובר לטיסה זוגית לאירופה, הינו באחריות "הדקה ה-90" ו/או מי מטעמה בלבד, וכן הפרס השני, מסכי הטלוויזיה, יהיו באחריות בלעדית של חברת א.ל.מ ו/או מי מטעמה בלבד אשר מספקות את הפרס (להלן – "הספק"). אין בעריכת המבצע ע"י עורכת ההגרלה כדי להטיל אחריות או חבות כלשהי על עורכת ההגרלה או מי מטעמה בכל הקשור לפרס, טיבו, איכותו, תוקף מימושו, אופן מימושו ותיאורו, לרבות אך לא רק תיאורו בפרסומי המבצע. כל טענה בקשר עם הפרסים תופנה ישירות לספק.
  4. עורכת ההגרלה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל מועד העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כשלהו ומימושו.
  5. המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי פוטר את עורכת ההגרלה והמפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ו/או לפרס ו/או למימושו.
  6. המשתתף ו/או הרוצה להשתתף מסכים ומתחייב, כי כל תקלה, איחור וכד', שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח עליון, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
  7. כל משתתף ו/או הרוצה להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס, וכן דבר זכייתו בהגרלה עשוי להיות מסוקר, ו/או מפורסם ו/או מצולם באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, בעמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה, בעמוד האינטסגרם של עורכת ההגרלה, באתר האינטרנט על פי כל דין, וכי בהשתתפותו במבצע מביע המשתתף ו/או הרוצה להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.
  8. המבצע כפוף לתקנון, הנמצא לעיון באתר האינטרנט של החברה.מכירת אלכוהול מותרת מעל גיל 18

הכניסה לאתר זה מיועדת למי שמלאו לו 18 שנים.