ברוכים הבאים
משלוח חינם בהזמנה מעל 299 ₪
עקב המצב הבטחוני יתכנו עיכובים בזמני המשלוח
ברוכים הבאים
משלוח חינם בהזמנה מעל 299 ₪
עקב המצב הבטחוני יתכנו עיכובים בזמני המשלוח
ברוכים הבאים
משלוח חינם בהזמנה מעל 299 ₪
עקב המצב הבטחוני יתכנו עיכובים בזמני המשלוח

תקנון מועדון לקוחות

תקנון מועדון הלקוחות החדש של רשת "משקאות הטורקי"

כללי

 1. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מועדון הלקוחות החדש של רשת "משקאות הטורקי" (להלן בהתאמה: "המועדון" או "המועדון החדש" ו-"הרשת").
 2. ההצטרפות למועדון החדש תתאפשר החל מיום 11.07.2023 ואילך. לקוחות אשר הצטרפו למועדון הלקוחות הישן, יחול לגביהם האמור בסעיפים 28-30 להלן.
 3. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון המועדון, לרבות תנאי ההצטרפות אליו וכן את ההטבות/מבצעים אשר ניתנים במסגרתו, מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 4. בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין הנאמר בכל פרסום ו/או מידע אחר שפורסם ו/או ניתן על ידי הרשת, יגבר הקבוע בתקנון זה.

הגדרות

"הרשת" – משקאות הטורקי, כתובת: הערבה 1, גבעת שמואל.

"חברות במועדון" -   חבר מועדון יוכל לצבור/לממש נקודות, כהגדרתן להלן, ולזכות בהטבות ומבצעים ברשת, כמפורט להלן. יובהר, כי חברות במועדון הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או להסבה.

הצטרפות וחברות במועדון

למועדון יהיה רשאי להצטרף כל אדם אשר מלאו לו 18 שנים (באמצעות הצגת תעודת זהות), מילא טופס הצטרפות למועדון באחת מחנויות החברה באמצעות מסרון שיישלח ללקוח או באמצעות אתר האינטרנט של החברה ועמד במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה (להלן: "חבר מועדון"). החברות במועדון תהא ללא עלות כספית ממועד ההצטרפות ולא תהיה מוגבלת בזמן (להלן: "תקופת החברות במועדון"). יובהר כי החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי ההצטרפות, הן לגבי תקופת החברות והן לגבי עלות החברות, וזאת בכפוף לכל דין.

 1. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים לאמור בתקנון ולהוראותיו השונות.
 2. החברות במועדון הינה אישית, לא ניתנת להעברה או להסבה, ומוגבלת ללקוחות פרטיים בלבד (ולא ללקוחות עסקיים, ללקוחות הרוכשים בסיטונאות וכו'). רק חבר המועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בהטבות המוקנות מכוח החברות במועדון. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הרשת שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את הצטרפותו של לקוח כחבר מועדון או לחדש את רישומו, מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, את דמי החברות, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ואף מבלי לתת כל הודעה מוקדמת.
 3. החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס הצטרפות למועדון אשר כולל את הפרטים להלן: שם מלא, מין, תאריך לידה, כתובת מלאה, מס' טלפון, מס' נייד, כתובת דוא"ל, הסכמה בנוגע לקבלת דיוור מטעם המועדון, באמצעים שונים: לרבות, אך לא רק, בדואר אלקטרוני, מסרונים וכו'. הפרטים שיימסרו ע"י חבר מועדון יהיו כפופים ויטופלו בהתאם לתקנון הפרטיות של החברה- (לצרף קישור לתקנון).
 4. מובהר, כי חתימת חבר מועדון על טופס הצטרפות למועדון, במסגרתו נותן חבר המועדון את הסכמתו לקבלת דיוור, תהווה הסכמה כנדרש בהתאם להוראת סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. כמו כן, יודגש, כי כל מידע אודות חבר המועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר מועדון יחשב לקניינה של הרשת, וחבר המועדון מוותר בזה על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
 5. חבר מועדון רשאי, בכל עת, לבקש את הסרתו מחברות במועדון באמצעות שליחת הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת דואר אלקטרוני:  info@haturki.com ו/או בבקשה בכתב למשרדיה של הרשת כמפורט למעלה. חברותו של חבר המועדון תוסר בהתאם לבקשתו, בתוך 72 שעות מרגע קבלת הבקשה במשרדים. מעבר לאמור לעיל, חברי המועדון יוכלו להסיר עצמם מהודעות הדיוור שיישלחו אליהם בהתאם להוראות תקנון זה באמצעות קישור להסרה.
 6. הרשת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מוקדמת מראש של 90 ימים, שתפורסם בדרך שתקבע החברה. במקרה שכזה, זכאי חבר מועדון לממש את הנקודות/הטבות שצבר עד למועד הפסקת פעילות המועדון.
 7. הרשת רשאית לבטל את חברותו של חבר מועדון ולהפקיע ממנו כל זכות הנובעת מחברותו, לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול חברותו, במידה שעשה שימוש לא חוקי בחברותו במועדון ו/או פעל בניגוד להוראות תקנון זה ו/או החוק.

 

הטבות המועדון

 1. בכל רכישה, למעט רכישת מוצרים מוחרגים, כהגדרתם להלן, יצבור חבר המועדון (בכפוף לכך שהזדהה כחבר מועדון), סך של 3% (שלושה אחוזים) מערך הרכישה (בניכוי המוצרים המוחרגים כהגדרתם להלן). ערכה של כל נקודה יעמוד על 1 ₪ (כך לדוגמא: ברכישה כוללת בשווי של 500 ₪, יצברו לזכות החבר 15 נקודות, ששווין 15 ₪ למימוש).
 2. מימוש נקודות יתאפשר רק כאשר ברשות חבר המועדון לפחות 20 נקודות. בהגיעו לסכום נקודות זה, יוכל חבר המועדון לממש נקודות על מוצר/ים בערך זהה לסך הנקודות שנצברו לו, נמוך או גבוה יותר בתוספת תשלום (למעט המוצרים המוחרגים כהגדרתם להלן).
 3. מובהר כי עד להודעה חדשה ועדכון תקנון זה, צבירת הנקודות תהיה מופרדת בין אתר האינטרנט של החברה לקנייה פרונטלית בסניפי הרשת. רכישה פיזית בחנויות תזכה בנקודות למימוש בקנייה פיזית, ורכישה באתר האינטרנט של החברה תזכה בנקודות למימוש באתר האינטרנט בלבד.
 4. בכל רכישה ע"י חבר המועדון ו/או בכל מימוש נקודות, נדרש חבר המועדון להתחבר לחשבונו כחבר מועדון באתר האינטרנט, או להזדהות בקופה ולהציג תעודה מזהה.
 5. אם לקוח יחזיר לרשת מוצרים (מכל סיבה שהיא) אשר בגינם נצברו נקודות – במועד החזרת המוצרים כאמור, תופחת כמות הנקודות שנצברה בגינם. מוצר שתמורתו שולמה בנקודות, לא ניתן יהיה לקבל בגינו זיכוי כלשהו, ותתאפשר החלפתו בלבד בהתאם לנהלי הרשת והתקנון.
 6. רכישות שתתבצענה באמצעות שוברי זיכוי בהתאם לנהלי הרשת, לא יזכו את החבר בצבירת נקודות. רכישת Gift Card לא תזכה את חבר המועדון בנקודות.
 7. המוצרים המוחרגים בגינם לא ניתן יהיה לצבור נקודות ו/או לרכוש באמצעות נקודות שנצברו הינם: מוצרים הנמכרים במחירים ו/או במבצעיים ייעודים לחברי המועדון; מוצרי טבק למיניהם (לרבות אביזרים); בירות בפיקדון של 1.20 ₪, כל סוגי הוודקה, כל סוגי משקאות האנרגיה, כל מוצרי השתייה הקלה, מוצרים אשר מפורסמים במבצעי מועדון של הרשת; הנחות ומבצעים מיוחדים (לרבות מכירה בהיקפים ניכרים) (לעיל ולהלן: "המוצרים המוחרגים"). הרשת תהא רשאית לעדכן את רשימת המוצרים המוחרגים מעת לעת על פי שיקול דעתה ומבלי שתצטרך לתת הודעה על כך לחברי המועדון. על מנת להימנע מאי-הבנות, מוצע לחבר המועדון לבדוק במועד הרכישה האם בגין המוצר אותו רכש יצברו לזכותו נקודות.
 8. מובהר כי מבצעים שיתפרסמו ע"י הרשת בהם לא יובהר במפורש כי חברי מועדון יוכלו לצבור בגינם הטבות, לא יתנו כל הטבה ו/או כפל הטבה לחברי המועדון.
 9. עוד מובהר כי הרשת שומרת לעצמה לערוך מבצעים פרטניים ו/או שוני במחירים בסניף אחד ו/או מספר סניפים ו/או באתר בלבד, כך שייתכן ויהיה שוני במחיר מוצר בין האתר לבין המחיר בחנות.
 10. הנקודות הינן אישיות ולא ניתנות להעברה ו/או להמרה כנגד קבלת כסף מזומן.
 11. צבירת הנקודות תתאפשר רק בגין תשלום במזומן/אשראי/שיקים ולא בגין מימוש נקודות.
 12. לחברי מועדון שחברותם תסתיים או תופסק, תינתן האפשרות לממש את הנקודות (בכפוף לסעיף 18 לעיל) במשך שנתיים ממועד תום תקופת החברות. לאחר שנתיים ממועד סיום תקופת החברות, ימחקו הנקודות שצבר חבר המועדון והוא יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בהקשר זה.
 13. סך הנקודות שצבר חבר מועדון יהיו בהתאם לרישום הנמצא בידי החברה. חבר מועדון שנפגע, לטענתו, מסך הנקודות שצבר או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה ו/או החברות במועדון, רשאי לפנות בכתב לחברה ולפרוס השגותיו. החלטת החברה תינתן בתוך 30 ימי עסקים מיום קבלת המכתב בידיה, והיא תהיה סופית ומוחלטת.
 14. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות, מעת לעת, את ההטבות/המבצעים הניתנים במסגרת המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה לחבר מועדון טענה בעניין זה.

 

מועדון הלקוחות הישן

 1. למען הסדר מובהר, כי התקנון דנן וכל התייחסות אל המועדון ו/או לחבריו ו/או למונחיו מתייחס למועדון החדש כאמור לעיל וללקוחות שהצטרפו אליו החל ממועד 11.07.2023 ואילך, אלא אם נאמר אחרת.
 2. ללקוחות אשר הצטרפו למועדון הלקוחות הישן של הרשת (קרי, עובר למועד 07.2023 (לעיל ולהלן: "לקוחות המועדון הישן"), תינתן האפשרות להצטרף למועדון הלקוחות החדש, באמצעות הודעה שתישלח לחברים.
 3. לקוחות המועדון הישן אשר לא ביקשו להימחק מהמועדון הישן ו/או מהמועדון החדש, יראו אותם ככאלה אשר נתנו הסכמתם לחברות המועדון ובין היתר, גם לאמור בסעיף 8 דלעיל, לרבות באשר לקבלת דיוור ומתן הסכמה כנדרש בהתאם להוראת סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.

 

הגבלת אחריות

 1. בכפוף לכל דין, החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה, עובדיה, שלוחיה, ספקיה או בעלי מניותיה, לא יהיו אחראיים בשום אופן כלפי חבר מועדון או כלפי צד שלישי כלשהו לכל נזק, אובדן או פיצוי, לרבות נזק או פיצוי כללי, אגבי, תוצאתי, נלווה, משני, עקיף, עונשי או מיוחד, לרבות, אך לא רק, נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, פגיעה בפרטיות או הפרעות בשירות או שימוש בחברות במועדון. בכפוף לכל דין, החבות הכוללת של החברה ו/או מי מטעמה, לרבות כל המפורטים ברישא ס' זה, לא תעלה על הסכום ששילם חבר מועדון לחברה עבור חברות במועדון ו/או עבור מוצרים.

 

שונות

 1. עם ההצטרפות למועדון, מקבל על עצמו חבר המועדון את תקנון המועדון המפורט כאן והמחייב בין הצדדים.
 2. חבר מועדון מצהיר בזה, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או כל אירוע אחר שלא נעשו בזדון על ידי הרשת, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו את חבר המועדון בכל סעד ו/או תרופה.
 3. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון יחייב התקנון בנוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהיה מצוי מעת לעת במשרדי הרשת ובאתר האינטרנט של החברה.
 4. לצורך קבלת מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל נושא הקשור למועדון ניתן לשלוח הודעה בדואר אלקטרוני לכתובת דואר אלקטרוני:  info@haturki.com.
 5. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות לחברי המועדון, תפעל החברה לתיקון התקלות בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות ו/או תביעות כנגד החברה ו/או מי מטעמה בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 6. באחריות חבר המועדון לעדכן את החברה לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו בדבר מבצעים והטבות. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי קבלת הטבה, הודעה או כל דבר הנובע מאי עדכון פרטי החבר במועד או מכל סיבה אחרת.
 7. לא יינתנו הטבות בדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון, או עקב אי הזדהות כחבר המועדון בעת הרכישה.
 8. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת ממנו, לרבות תוקפן ופרשנותן של הוראותיו, תהיה כפופה לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
 9. מטעמי נוחות בלבד, כתוב התקנון בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו גם בלשון נקבה.